Doprava zdarma nad 99 € + ďalšie skvelé výhody

Všeobecné obchodné podmienky

PODMIENKY A USTANOVENIA

Spoločnosť Goldine group sro 

so sídlom Betlehemská 262/10, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958, zapísaná v obchodnom registri pod č.k. C 225772 vedenom Mestským súdom v Prahe.

1. Základné ustanovenia

1.1. 1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, ako je tento pojem definovaný nižšie, uzavreté medzi spoločnosťou Goldine group sro, Betlehemská 262/10, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958 (ďalej len "Dodávateľ") a Zákazníkom , ako je tento pojem definovaný nižšie, a zároveň upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Zákazníka v súvislosti s používaním Užívateľského účtu (užívateľského alebo užívateľmi), ako je tento pojem definovaný nižšie.

1.2. Na účely týchto Podmienok majú nasledujúce pojmy s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

Akceptácia má význam uvedený v bode 3.6. 

Kúpna cena tovaru je určená v súlade s § 2079 Občianskeho zákonníka. 

Dodávateľ je predávajúci podľa § 2079 Občianskeho zákonníka, ktorým je vždy spoločnosť Goldine group sro, so sídlom Betlehemská 262/10, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958, zapísaná v obchodnom registri pod č. C 225772, vedenom na Mestskom súde v Prahe. 

Košík je časť webu, kde Zákazník pridáva alebo odstraňuje tovar prostredníctvom príslušných funkcií webu s cieľom uskutočniť Objednávku. 

Občiansky zákonník 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Objednávateľ je kupujúci podľa § 2079 Občianskeho zákonníka alebo objednávateľ na základe zmluvy o dielo podľa § 2586 Občianskeho zákonníka; objednávateľom sa rozumie aj osoba, pre ktorú tieto Obchodné podmienky používajú pojem "spotrebiteľ". 

Objednávka má význam uvedený v bode 3.3. 

Prístupové heslo má význam uvedený v odseku 2.4. 

Registrácia má význam uvedený v bode 2.2. 

Zmluva je zmluva o dodávke tovaru uzavretá medzi Dodávateľom a Zákazníkom. 

Spotrebiteľom podľa § 419 Občianskeho zákonníka je každá osoba (fyzická osoba), ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Dodávateľom zmluvu. 

Strany Dodávateľ a Zákazník 

Účet Dodávateľa má význam uvedený v odseku 5.5 písm. c) 

Užívateľ je fyzická osoba, ktorá používa svoj užívateľský účet. 

Užívateľský účet je časť webu, ktorá je dostupná iba jednému užívateľovi (nevidím definíciu užívateľa iba užívateľa, nejedná sa o užívateľovi účet, užívateľa?) a ktorá sa vytvára Registráciou a sprístupňuje sa po zadaní e-mailovej adresy zadanej počas Registrácia a Prístupového hesla. 

Webová stránka Dodávateľa sa nachádza na webovej adrese www.meetyshop.com .  

2. Užívateľský účet

2.1 Zákazník má právo zaregistrovať si na webovej stránke užívateľský účet pre účely zjednodušeného objednávania tovaru. Pokiaľ to webová stránka umožňuje, zákazník si môže objednať tovar aj priamo z webu bez registrácie užívateľského účtu.

2.2. Užívateľ si zaregistruje Užívateľský účet vyplnením aspoň povinných registračných údajov na Webovej stránke, ktorými sú e-mailová adresa a prístupové heslo a ich následným uložením. Užívateľ musí zároveň súhlasiť s týmito Podmienkami (ďalej len "registrácia" ). 

2.3 Informácie poskytnuté Užívateľom v Užívateľskom účte sa považujú za pravdivé a správne. Zodpovednosť za nesprávne alebo nepravdivé informácie nesie výlučne Užívateľ.

2.4 Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený heslom (ďalej len "prístupové heslo"). Užívateľ aj Dodávateľ sú povinní zachovávať prístupové heslo v tajnosti.

2.5 Užívateľ nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať Užívateľský účet.

2.6 Dodávateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet, najmä ak Užívateľ nepoužíva Užívateľský účet dlhšie ako jeden rok alebo pokiaľ Zákazník porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy vrátane týchto podmienok.

2.7 Užívateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Dodávateľa alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. Uzavretie zmluvy

3.1 Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom elektronického obchodu na Webovej stránke.

3.2 Všetky prezentácie tovaru na webovej stránke majú iba informatívny charakter a Dodávateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu v súvislosti s týmto tovarom. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.3.Ak si chce Zákazník objednať tovar prostredníctvom Webovej stránky, vyberie si druh tovaru, vloží ho do Košíka v požadovanom množstve a vyplní objednávkový formulár. Objednávkový formulár obsahuje:

a) informácie o druhu objednaného tovaru a jeho množstve, b) informácie o zvolenom spôsobe úhrady ceny tovaru, c) informácie o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru, d) informácie o nákladoch spojených s doručením tovaru, e) informácie o nákladoch spojených s úhradou ceny tovar, f) informácie o mene a priezvisko Zákazníka, prípadne obchodnom mene a IČO Zákazníka, doručovacej adrese, e-mailovej adrese; ak je zákazník zároveň užívateľom, tieto informácie sa automaticky predvyplnia (ďalej len "Objednávka" ). 

3.4 Pred odoslaním Objednávky tovaru je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje zadané Objednávateľom v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Objednávateľa zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky.

3.5 Objednávka zaslaná Dodávateľovi kliknutím na funkciu "dokončiť objednávku" (v rámci Webovej stránky) je návrhom na uzavretie Zmluvy, ktorý Zákazník predkladá Dodávateľovi (ďalej len "Ponuka" ). 

3.6 Dodávateľ bezodkladne po prijatí Objednávky zašle Zákazníkovi e-mailové oznámenie o prijatí Objednávky. Odoslaním tohto oznámenia Zákazníkovi, ktoré potvrdzuje, že objednaný tovar je k dispozícii ("prijatie"), je Zmluva uzavretá.

3.7 Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a tvaru objednaného tovaru počas dodacej lehoty za predpokladu, že sa podstatne nezmení predmet dodávky alebo jeho funkcia a vzhľad.

3.8 Zmluva sa uzatvára v českom jazyku.

3.9 Zmluva a všetky jej súčasti budú uložené v elektronickom archíve Dodávateľa a Spotrebiteľ bude mať k týmto údajom prístup na základe písomnej žiadosti.

4. Výhrada vlastníctva

4.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na základe Zmluvy na Odberateľa po zaplatení celej ceny.

4.2 Odberateľ je povinný kedykoľvek na žiadosť Dodávateľa vrátiť dodaný tovar, ku ktorému ešte neprešlo vlastnícke právo na Odberateľa, a to aj v prípade, ak je tovar vo vlastníctve tretej osoby.

5. Platobné podmienky

5.1 Webová stránka obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých druhov tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas obdobia uvedeného na Webovej stránke. Akciové ceny platia do vyčerpania zásob pri uvedenom počte kusov akciového tovaru alebo počas stanoveného obdobia. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť Dodávateľa uzavrieť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Dodávateľom Zákazníkovi nie je možné kombinovať, pokiaľ Dodávateľ na Webovej stránke výslovne neuvádza inak.

5.2 Spolu s cenou je Zákazník povinný zaplatiť Dodávateľovi aj náklady spojené s dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, cena zahŕňa náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3 Náklady na diaľkové komunikačné prostriedky sa nelíšia od základnej sadzby a Dodávateľ si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky s výnimkou nákladov spojených s doručením tovaru a nákladov spojených s úhradou ceny tovaru (najmä pri platbe dobierkou), ak je tak uvedené na Webovej stránke v rámci Objednávky.

5.4 Dodávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie celej ceny pred odoslaním tovaru Zákazníkovi. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

5.5 Objednávateľ môže zaplatiť cenu Dodávateľovi týmito spôsobmi:

a) v hotovosti alebo kreditnou kartou pri prevzatí na mieste, ktoré si Zákazník vyberie z ponúkaných odberných miest v rámci Objednávky;

b) na dobierku; hotovosť od zákazníka prevezme dopravca, zákazník navyše zaplatí poplatok za použitie dobierky uvedený v objednávkovom formulári alebo oznámený dodávateľom v ponuke zaslanej e-mailom;

c) kreditnou kartou on-line prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb (on-line platobná brána); Zákazník bude po odoslaní objednávky presmerovaný na on-line platobnú bránu;

d) bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený v Potvrdení objednávky e-mailom (ďalej len "Účet Dodávateľa"); tovar je odoslaný až po pripísaní platby na Účet Dodávateľa.

5.6 Dodávateľ si vyhradzuje právo neumožniť Zákazníkovi zvoliť si akýkoľvek spôsob úhrady ceny uvedený v bode 5.5.

5.7 Zákazník uvedie zvolený spôsob platby v Objednávke. Zákazník môže zmeniť zvolený spôsob platby len so súhlasom Dodávateľa. Návrh na zmenu spôsobu platby je odberateľ povinný podať písomne na adresu Dodávateľa alebo na e-mailovú adresu Dodávateľa.

5.8 V prípade platby na dobierku je cena splatná pri dodaní tovaru.

5.9 V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná do 10 dní od uzavretia Zmluvy, ak nie je v zálohovej faktúre zaslanej Zákazníkovi uvedené inak.

5.10. Ak Zákazník nezaplatí cenu v lehote splatnosti, má sa za to, že Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, odstúpil od Zmluvy, ak nevyjadrí opačný úmysel.

5.11. V prípade bezhotovostnej platby je Odberateľovi pri Akceptácii objednávky alebo v zaslanej zálohovej faktúre Dodávateľom pridelený variabilný symbol a Odberateľ je povinný uhradiť cenu spolu s variabilným symbolom platby.

5.12. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Odberateľa zaplatiť cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na Účet Dodávateľa.

5.13. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovuje zákon, Dodávateľ vystaví Odberateľovi daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe Zmluvy.

6. Dodacie podmienky

6.1 Dodávateľ umožňuje nasledujúce spôsoby dodania:

a) odoslanie na miesto určené Zákazníkom v Objednávke prostredníctvom dopravcu, a to na území týchto krajín: Česká republika, Slovenská republika;

b) doručenie formou osobného odberu na odberné miesto, ktoré si zákazník môže vybrať na Webovej stránke v rámci Objednávky.

6.2 Náklady spojené s dodaním tovaru sú uvedené na Webovej stránke. Náklady spojené s dodaním tovaru sú platné počas obdobia, na ktoré sú uvedené na Webovej stránke.

6.3 Ak je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Zákazníka, znáša Zákazník riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.4 Ak je dohodnutý spôsob dodania zásielkou, Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar Odberateľovi jeho odovzdaním prvému dopravcovi. Ak je však Zákazník Spotrebiteľom, dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar Spotrebiteľovi v čase, keď Zákazník tovar fyzicky prevezme.

6.5 Ak je Dodávateľ podľa Zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Zákazníkom v Objednávke, Zákazník je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

6.6.V prípade osobného odberu je Odberateľ povinný prevziať tovar do 10 pracovných dní odo dňa, kedy je Dodávateľovi oznámené, že tovar je pripravený na odber; Dodávateľ o tom informuje Odberateľa na e-mailovú adresu uvedenú Odberateľom v Objednávke. V prípade že Webová stránka obsahuje odlišné podmienky prijatia pre doručenie na konkrétne miesto doručenia, platia podmienky prijatia uvedené na Webovej stránke alebo v informáciách, ktoré Zákazníkovi poskytol prevádzkovateľ miesta doručenia.

6.7 Dodávateľ, dopravca alebo prevádzkovateľ odberného miesta sú oprávnení požadovať pred odovzdaním tovaru predloženie preukazu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Dodávateľ, dopravca alebo prevádzkovateľ zberného miesta môže odmietnuť dodanie tovaru bez predloženia jedného z týchto dokladov.

6.8 V prípade platby na dobierku je Dodávateľ povinný dodať tovar a umožniť Zákazníkovi nakladať s ním do 15 dní od uzavretia Zmluvy, pokiaľ Dodávateľ neurčí pre jednotlivé tovary inú dodaciu lehotu. Ak je tovar uvedený ako "na sklade", Dodávateľ odošle tovar najneskôr do 5 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

6.9 V prípade bezhotovostnej platby je Dodávateľ povinný dodať tovar Zákazníkovi do 15 dní od splnenia povinnosti Zákazníka zaplatiť cenu, pokiaľ Dodávateľ neurčí pre jednotlivé tovary inú dodaciu lehotu. Ak je tovar uvedený ako "na sklade", Dodávateľ odošle tovar najneskôr do 5 dní odo dňa splnenia záväzku Zákazníka zaplatiť cenu.

6.10. Ak Dodávateľ nesplní svoju povinnosť dodať tovar v lehote podľa bodu 6.7 alebo 6.8, Odberateľ vyzve Dodávateľa na dodanie tovaru v dodatočnej lehote primeranej okolnostiam. Ak dodávateľ nedodá tovar ani v tejto dodatočnej lehote, Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy.

6.11. Dodávateľ zašle Objednávateľovi spolu s tovarom doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty.

6.12. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci a udalostí, ktoré Dodávateľovi výrazne sťažujú alebo znemožňujú dodanie tovaru a ktoré neboli spôsobené Dodávateľom. Za udalosti vyššej moci sa považujú najmä mobilizácia, vojna, povstanie, štrajk, výluka, úradné príkazy alebo iné nepredvídateľné prekážky, aj keď sa vyskytnú u dodávateľov Dodávateľa a ich subdodávateľov. Takéto okolnosti oprávňujú Dodávateľa odložiť dodávku o dobu trvania prekážky a primeraný čas potrebný na zabezpečenie dodávky po jej uplynutí. Ak sa dodanie tovaru stane pre Dodávateľa nemožným alebo neuskutočniteľným v dôsledku vyššie uvedených skutočností, Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

7. Prechod nebezpečenstva

7.1 Ak je spôsobom dodania tovaru osobný odber na zvolenom odbernom mieste, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Odberateľa okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď bol Odberateľ povinný tovar prevziať a Dodávateľ mu prevzatie tovaru umožnil, ale Odberateľ tovar neprevzal.

7.2 Ak je spôsob dodania tovaru prostredníctvom dopravcu, riziko prechádza na Zákazníka v okamihu, keď Dodávateľ odovzdá tovar prvému dopravcovi na prepravu k Zákazníkovi podľa Zmluvy. Ak je však zákazník Spotrebiteľom, riziko prechádza na Spotrebiteľa, keď spotrebiteľ fyzicky prevezme tovar; to neplatí, ak Spotrebiteľ zveril prepravu dopravcovi, ktorého neponúka Dodávateľ.

7.3 Strata alebo poškodenie tovaru, ku ktorému došlo po prechode rizika na Zákazníka, nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatiť cenu, pokiaľ strata alebo poškodenie neboli spôsobené konaním alebo opomenutím Dodávateľa.

##8. Práva vyplývajúce z chybného plnenia a právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

8.1 Práva Zákazníka z vadného plnenia a právo Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy sú popísané a upravené v samostatnom dokumente - Reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou a prílohou týchto Obchodných podmienok a ktorý je dostupný na internetovej stránke.

9. Ďalšie práva Dodávateľa

9.1 Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo nie je inak dostupný alebo ak sa výrazne zmenila cena tovaru Dodávateľa.

9.2 Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak je Zákazník v omeškaní s úhradou ceny dlhšie ako 15 dní.

9.3. Ak je spolu s objednaným plnením poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi Objednávateľom a Dodávateľom uzatvorená s podmienkou, že v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán darovacia zmluva zaniká a Objednávateľ je povinný poskytnutý darček vrátiť.

10. Právna zodpovednosť

10.1 V prípade omeškania Odberateľa s úhradou ceny je Dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak je Zákazník Spotrebiteľom.

10.2 Uplatnenie nároku na zmluvnú pokutu alebo jej zaplatenie nemá vplyv na nárok oprávnenej strany na náhradu škody v plnej výške.

11. Zásady ochrany osobných údajov

11.1 Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na Webovej stránke. Aby sa predišlo pochybnostiam, Zásady ochrany osobných údajov nie sú súčasťou Zmluvy ani týchto Podmienok.

12. Komunikácia a doručovanie

12.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom osobitnom spôsobe komunikácie, akákoľvek komunikácia podľa Zmluvy sa uskutočňuje v súlade s týmto článkom Obchodných podmienok. Okrem akýchkoľvek iných spôsobov komunikácie dohodnutých medzi zmluvnými stranami sa za účinné považuje osobné doručenie, doručenie doporučenou poštou, kuriérskou službou alebo elektronickou poštou na adresy, ktoré si zmluvné strany navzájom písomne oznámili.

12.2. Riadne adresované listové oznámenia sa považujú za doručené:

i. dátumom fyzického doručenia oznámenia, ak je oznámenie zaslané kuriérom alebo poskytovateľom poštových služieb (okrem doporučenej zásielky) alebo doručené osobne, alebo

ii. ak je dátum doručenia potvrdený na potvrdení o doručení, ak sa oznámenie posiela doporučenou poštou a je skutočne doručené, alebo

iii. uplynutím lehoty 5 dní od uloženia oznámenia na príslušnej pošte, ak sa oznámenie zaslané poskytovateľom poštových služieb nepodarí doručiť alebo ak sa prijatie oznámenia odmietne.

12.3 Správa adresovaná elektronickou poštou sa považuje za doručenú okamihom odoslania správy elektronickou poštou, pokiaľ adresát správy nepreukáže, že sa správa nedostala do jeho dispozície.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

13.2 Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy medzi Dodávateľom a Zákazníkom sa riadia právom Českej republiky s výnimkou medzinárodného práva súkromného.

13.3 Zmluvy uzavreté v súlade s týmito Podmienkami možno meniť a dopĺňať len písomne.

13.4 Dodávateľ nie je viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

13.5 Zákazník na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

13.6 Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor, Spotrebiteľ má právo na jeho mimosúdne riešenie. Zákazník je oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, Českej obchodnej inšpekcii (úplné informácie o mimosúdnom riešení nájdete na webovej stránke www.coi.cz alebo prostredníctvom online platformy Európskej únie pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (viac informácií tu).

13.7 Nasledujúce prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok:

a) Postup pri podávaní sťažností,

b) Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

13.8 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 30.5.2018.

13.9 Kontaktné údaje Dodávateľa:

a) adresa pro doručovanie b) e-mailová adresa c) telefón
Goldine group sro Betlémska 262/10 110 00 Praha 1 office@meetyshop.com +420 234 221 116